Vedtægter for foreningen af fritidshuse ved Sneum Sluse

Vedtægter for foreningen af fritidshuse ved Sneum Sluse.

 

§ 1

 

Foreningens navn er: Foreningen af fritidshuse ved Sneum Sluse.

Dens hjemsted er: Sneum sluse matr. Nr. 65 af Allerup by, Sneum sogn.

 

§ 2

 

Foreningens formål er, at samle lejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 65 til varetagelse af disses interesser, at søge ro og orden opretholdt i området, og holde friarealer ved lige, samt at repræsentere medlemmerne overfor myndighederne og i øvrigt optræde på medlemmernes vegne hvor dette måtte være hensigtsmæssigt. Medlemmerne er således pligtige til at rette henvendelse til formanden for bestyrelsen i alle forhold vedr. overnævnte.

 

§ 3

 

Foreningens højeste myndighed er Generalforsamlingen: Ethvert medlem har møde og stemmeret ved enten personligt fremmøde eller ved at afgive fuldmagt til et andet medlem af foreningen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den anden lørdag i august måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af en enig bestyrelse eller ved skriftlig anmodning herom fra mindst 15 af foreningens medlemmer.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved brev til de enkelte medlemmer eller ved opslag med mindst 14 dages varsel.

Meddelelsen skal indeholde dagsorden, ligesom det reviderede regnskab skal være tilgængeligt (enten ved skriftlig orientering til de enkelte ved indkaldelsen, eller ved foreningens kasser i samme periode forud for generalforsamlingen.).

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde mindst 8 dage forud for generalforsamlingen.

Almindeligt stemmeflertal er afgørende i alle spørgsmål, og skriftlig stemmeafgivelse kan kræves i enkelte sager.

 

§ 4

 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer og en suppleant.

Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen.Første gang trækkes der lod om hvem deri første omgang vælges for1 år.Herefter vælges man for 2 år ad gangen.

Bestyrelsesformanden har adgang i Digelauget og repræsentere her foreningen.

Genvalg kan finde sted, med ingen er pligtig til at modtage genvalg før vedkommende har været fri for hvervet i en valgperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand,sekretær samt kasserer og suppleant. Supleanten deltager i bestyrelsmøderne og har stemmeret

 

§ 5

 

Det årlige kontingent er for tiden 150,- kr. og fastsættes i øvrigt af generalforsamlingen.

Regnskabsperioden går fra 1/7 til 30/06 hvert år, og skal fremlægges i revideret stand på de ordinære generalforsamlinger til godkendelse.

                                                                                                                                                                                       

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE