Standardside

generalforsamling 2016

Referat fra den 25.  Generalforsamling d. 13 august 2016.

 

FM (Frits, nr.65) bød velkommen til den 25 generalforsamling.

Per ”Maler” (29) blev valgt som Ordstyrer.

 

  1. 1.   FM Beretning

 

FM (65) bød velkommen til de nye beboere som var mødt op fra husene:

33             Birthe & Mogens

8               Marianne & Gorm (ca. 1år),

45             Gurli & Niels

14             Jette & Per(ca. 1år)

37.            Tina & Jan (var ikke til stede)

Ellen (22) havde rejst den varme kartoffel omkring de nye husnumre. FM (65) fastslog endnu en gang at de SKAL rettes i.h.t. de nye tildelte numre, og meddelte, at Esbj.Komm. har lovet at opsætte skilte med nummeranvisning ved tilkørselsvejene.

Det blev igen indskærpet, at køkkenaffald  og kun det må smides i container.

Der er observeret ca 20.000 opslag på hjemmesiden.

Det skal igen indskærpes, at man kun smider grene o.lign. på bålpladsen. Andet affald bør køres på genbrugspladsen.

Beboerlisten bliver opdateret (rundsendes under mødet) og fremsendt.

FM (65) afsluttede beretningen med at takke Knud for hans indsats gennem året

 

2. Godkendelse af Regnskab

I fravær af kasseren Niels (24) præsenterede FM en kortfattet gennemgang af regnskabet som opsummerede udgifter på kr. 2073 som dækkede hjemmeside, stålwire (til adgangsvejene) og tømning af toilettank. Derudover ville der komme udgifter for tømning  af affaldscontainer og udgifter i.f.m. Generalforsamlingen.

Regnskabet blev godkendt.

 

3. Indkomne forslag

Ellen (22) forslog en ændring af ”stilleperioden” fra kl. 12-14 til kl. 13-15. Efter en del diskussion blev forslaget nedstemt, hvorefter det blev inskærpet at respektere denne ”stilleperiode”.

Mogens (33) fandt det urimeligt at skulle bede håndværkere at holde en sådan pause, hvorefter der dog også blev enighed om, at ”håndværkerarbejder” var undtaget dette krav.

Endnu en gang blev vigtigheden omkring de nye husnumre diskuteret, som f.eks. i forhold til beredskabet, ved en evt. anmeldelse o.lign.

 

4. Valg af Bestyrelse

FM (65) trak sig fra genvalg.

Bjarne (35) (Suppleant) blev indvalgt

Aage (59) blev valgt som ny Suppleant, hvorefter bestyrelser ser ud som følger:

Susanne Lyck (19)

Bjarne Bach-Henriksen (35)

Niels Tøndering (24)

Aage Henriksen (59)

5. Eventuelt

FM (65) informerer om status m.h.t. Kommunens engagement i.f.m. om-og tilbygninger.

Det forlyder, at Kommunen HAR truffet en afgørelse, men afventer Naturstyrelsens afgørelse med hensyn til størrelsen af bådebroerne.

Knud informerer, at en afklaring kan forventes i september, hvorefter den nye kontrakt, som ligger i udkast hos Kommunen kan færdigbehandles og anvendes fremover. Denne vil være baseret på en 49-års lejeperiode.

Bjarne (35) spørger til detaljer, idet det jo vil være et vigtigt dokument for lejere og ikke mindst for potentielle købere, såfremt man skal låne pengene i en bank. Derudover må lejerne også have en sikkerhed for udviklingen af lejebeløbet.

FM (65) overlader Hjemmesiden til Bestyrelsen med de nødvendige koder, som fortsætter arbejdet med at opdatere og vedligeholde siden.

Mogens (33) spørger om det er muligt gennem Foreningen at få tildelt en laksekvote

Lars (19) svarer, at med det antal der må fiskes i Sneum Å vil det være usandsynligt, at kvoten ville blive mere end én fisk – såfremt det overhovedet ville blive overvejet af DTU som fastlægger kvoterne

 Lars (19) lover at undersøge hvad der skal til for at vi kan få del i Laksekvoten.

 

 Man skal huske at der er regler for alle vestvendte åer kun en krog pr stang og cirkelkroge

Samtidig blev der advaret mod at fiske ulovligt, hvilket kunne være en særdeles dyr affære, bl.a. blev nævnt at bøden for fiskri med ulovlige kroge (modhager) let kunne løbe op i kr. 2.000! Endelig blev det nævnt, at fiskeri ved slusen (å-siden) ikke måtte foregå tættere end 50m (sidste bådebro dog undtaget). Fiskeri på hav-siden er dækket af fiskeriforbudet på 500m

Gorm (8) spørg til græsslåning og mangel af det, hvad kan man gøre, det blev diskuteret i de forhold at nogle grunde/huse manglede vedligehold i en grad, så det var til gene. Det foreslås, såfremt man ikke kan blive enig med naboen, at involvere Bestyrelsen som derefter vil finde en løsning før det kan udarte til en konflikt. Forpligtigelsen til at vedligeholde er iøvrigt dækket af ”Vedtægter for foreningen af fritidshuse ved Sneum Sluse” og ”Grundejerens Forpligtelser”.

Per (29) takker Frits(65) for hans tid i bestyresen

Tak til Per(29) for at holde go ro og orden

Efterskrift

 Bestyrelsen har haft 1 møde og nu ser bestyrelsen sådan ud

Formand Susanne (19)

Næstformand Bjarne (35)

Kasseren Niels ( 24)

Suppleant Aage (59)

Vi ser frem til et spændene år

 husk næste års generalforsamling er d. 12 august  2017

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE